I. Všeobecné podmienky - reklamačný poriadok

 

Povinnosť kupujúcého:

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je vo vlastnom záujme povinný bezprostredne po dodaní tovaru ho prehliadnuť a bez zbytočných odkladov informovať predajcu o prípadných zistených závadách.  tel. +420 778 496 752 iba v dňoch Po-Pa: 8.30-16:30 hod., e-mail: reklamace@detsky-nabytok.eu

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, by vo vlastnom záujme mal vykonať obdobné kroky pri prevzatí tovaru ako kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Predíde tak prípadným nepríjemnostiam pri reklamácii z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave. 

Oprávnenú reklamáciu je možné podať týmito spôsobmi: 

a.) e- mailom alebo doporučeným dopisom 
b.) doručením na adresu pobočky 
c.) osobným doručením do sídla firmy 

Kupujúci je povinný uviesť: 

a.) číslo objednávky, ktoré je zasielané spoločne s potvrdením objednávky v e-maili 
b.) čo najvýstižnejší popis zistených závad a ich prejavy 
c.) preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, najlepšie prostredníctvom faktúry, či dodacieho listu 
d.) ak je to možné, priložiť fotografie poškodenia (jednoduchšie posúdenie bez nutnosti dodania tovaru) 

Povinnosti predávajúceho: 

O reklamácii spotrebiteľa rozhodne predávajúci ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru ( do tejto doby sa nepočíta doba, nutná na odborné posúdenie vady) a vyrozumie o tom reklamujúceho formou elektronickej pošty, ak sa obe strany nedohodli inak. Predávajúci je povinný vydať písomný reklamačný protokol, ktorý obsahuje informácie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 
Reklamácia vrátatne odstránenia vady bude vybavená bez zbytočných odkladov a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa obe strany nedohodnú inak. 


II. Rospor s kúpnou zmluvou


V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadavku kupujúceho, buď výmenou tovaru alebo jeho opravou, ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 


III. Záručné podmienky


UPLATNENIE REKLAMÁCIE V ZÁRUČNEJ LEHOTE 

Všeobecné ustanovenia: 

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, pri ktorom bola reklamácia uplatnená v záručnej lehote. 
Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá súčasne slúži ako záručný list. Ak si tovar zákazník neodoberá osobne, tak sa rozumie prevzatím tovaru okamžik, kedy tovar preberá od dopravcu. 
Ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, zistí akýkoľvek rozdiel medzi tým, čo je uvedené na faktúre a skutočne dodaným tovarom (napríklad v druhu alebo množstve) alebo ak s dodávkou neobdrží správne vyplnený dodací list, je ihneď povinný, najneskôr však do troch dní, podať písomnú správu predajcovi, ktorý vyhotovil faktúru, na adresu predajne. Ak tak neučiní, hrozí mu, že na neskoršiu reklamáciu sa nebude brať ohľad. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, by mal vo vlastnom záujme uskutočniť obdobné kroky pri prevzatí veci ako kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Predíde tak prípadným nepríjemnostiam pri reklamácii z dôvodu poškodenia tovaru pri prepave. Spotrebiteľovi sa neučinením týchto krokov nijak nekrátia jeho práva. 

Záručné podmienky: 

1) Doba trvania záruky je 24 mesiacov, ak nie je uvedená doba dlhšia a začína sa počítať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. Ak nastane výmena tovaru, začne sa započítavať záručná doba od prevzatia nového tovaru. 
2) Zákazník doručí reklamovaný tovar na adresu predajne alebo je možné po dohode vyzdvihnúť reklamovaný tovar priamo u zákazníka predajcom nebo jím povereným dopravcom. V prípade oprávnenej reklamácie hradí skutočne vynaložené náklady na dopravu predávajúci. 
3) Akonáhle bude reklamácia vybavená, tak predávajúci bez zbytočného odkladu vyzve zákazníka k odberu tovaru alebo po predchádzajúcej dohode privezie tovar na adresu zákazníka. Zákazník sa tiež môže spýtať na aktuálny stav reklamácie buď telefonicky alebo e-mailom. 
4) Nárok na uplatnenie záruky nie je možné uplatniť v týchto prípadoch: 
- neodbornou inštaláciou, zachádzaním, či obsluhou alebo použitím 
- poškodením tovaru živlami 
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním, ktoré je v rozpore s účelom zakúpeného tovaru a návodom na použitie 
5) Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný a prípadne neopraviteľný tovar iným tovarom s rovnakými parametrami. 


Práva vyplývajúce zo záruky


Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má: 

- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie závady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné a nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 
- ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 
- ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadého tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 
- ak ide o iné neodstrániteľné závady a ak nepožaduje výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Záverečné ustanovenia :

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť odo dňa 1.1.2009. 
Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené. 

Spracovanie osobných údajov

 

V súvislosti s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) Vás prosíme o vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Účelom nového európskeho nariadenia je väčšia ochrana Vašich osobných údajov a Váš väčší prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhovanom rozsahu poskytne alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a už poskytnutý súhlas je možné odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

1. Účely spracovania

Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturáciu alebo pre doručenie objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

2. Rozsah spracovanie

Spracovávame nasledovné zákaznícke údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu objednávok: meno, priezvisko, ulica, psč, mesto, štát, telefón, mobilný telefón, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 5 rokov (podľa zákona o účtovníctve - zákon č. 563/1991) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Cookies

Pre prispôsobenie obsahu nášho webu Vašim preferenciám používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, kde je ukladá. Ak nesúhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že zakážete používanie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.

5. Webové merače

Ide o konverzné alebo pixelové kódy / značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a meranie ich návštevnosti a správania.

6. Reklamné služby

Na tomto webe využívame Vaše kontakty k zasielanie reklamných či obchodných oznámení, neposkytujeme je ale tretím stranám. Užívateľ má možnosť sa kedykoľvek z odoberania odhlásiť.

7. Právo na prístup

Užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov

8. Právo na prenositeľnosť dát

Povinnosťou správcu je odovzdať nositeľovi údajov všetky o ňom spracúvané informácie vo štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má tiež možnosť je v takto získané podobe predať inému správcovi.

9. Právo na opravu

Užívateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o nápravu.

10. Právo na obmedzenie spracovanie

Užívateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

11. Právo na výmaz

Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracovávané a pominul aj zákonný dôvod ich prípadné archivácie.

12. Právo byť zabudnutý

Užívateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, obišiel aj akýkoľvek zákonný dôvod ich prípadné archivácie.

13. Právo namietať

Užívateľ má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov alebo ak nemá možnosť uplatniť právo na vymazanie.

14. Právo podať sťažnosť

Užívateľ má právo podania sťažnosti u dozorného úradu ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenia GDPR.

15. Zabezpečenie ochrany dát

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť po nadobudnutí účinnosti európskeho nariadenia poskytnúť vyššie uvedené služby.